Kupní smlouva motorové vozidlo

KUPNÍ SMLOUVA

 

THROTTLE PUNKS s.r.o.

Vlasty Průchové 1381/2

104 00 Praha 10

 

IČO: 09558691

DIČ: CZ09558691

Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337383

Bankovní spojení: 2401874963/2010 Fio Banka, a.s.

Zastoupená: Petrou Dlouhou, jednatelkou společnosti

IBAN: CZ7220100000002401874963

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

(dále jen prodávající)

 

a

 

jméno, příjmení:

adresa:

číslo OP:

telefon:

email:

(dále jen kupující)

 

uzavřeli za podmínek dále dohodnutých tuto kupní smlouvu

 

 

I. Prohlášení prodávajícího

 

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním prodejcem prodávaného stroje popsaného v čl. II této kupní smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji vozidla.

 

II. Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě motocyklu

 

1. Tovární značka:

2. Typ/model:

3. VIN/osvědčení o registraci č:

4. Rok výroby:

5. Barva:

6. Záruka:

7. Další dokumentace:

8. Příslušenství:

 

 

III. Cena a platební podmínky

 

1. Cena výše specifikovaného předmětu byla dohodou určena následovně:

 

 

Položka

Jednotková cena bez DPH

RP* bez DPH/ks

Počet ks

Cena celkem bez DPH

Sazba DPH

Celková cena včetně DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celkem

 

 

 

 

 

 

 

*recyklační příspěvek (RP) náklad na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností v souladu § 73, resp.§ 99 zákona č. 542/2020 Sb.

 

Prodávájící a kupující se dohodly na následujícím:

 

1. kupující uhradí celkovou částku ve výši XY vč. DPH (ze dne XY doklad č. XY) se splatností 5 dní

 

IV. Vlastnické právo

 

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

 

 

V. Dodací podmínky

 

 

Předpokládaný termín dodání: XY 2024

Místo dodání: Throttle Punks, V mezihoří 208, 180 00 Praha 8

 

1.Termín dodání je pouze orientační; o přesném termínu dodání bude Prodávající Kupujícího informovat.
2. V případě, že Prodávající překročí orientační lhůtu k dodání o více než
4 týdny, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3. Kupující je povinen vozidlo nejpozději do 10 dnů od přesně určeného termínu dodání převzít.
4. Vozidlo bude předáno na základě smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.

 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 

1. Kupující je povinen při převzetí vozidlo prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a případné zjištěné zjevné vady vozidla či chybějící vybavení, doplňky, součásti nebo příslušenství vytknout (zaznamenat) viz článek XII.
2.
Zjištěnou vadu vozidla je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného

odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců ode dne převzetí vozidla.
3. Vady vozidla je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího v provozovně, ve které vozidlo zakoupil, pokud se strany nedohodnou jinak, a to především proto, že přijetí vady v jiné provozovně Prodávajícího není možné s ohledem na různý sortiment Prodávajícím prodávaného zboží.
4. Práva z vadného plnění v případě, že Kupující je spotřebitel (tedy není podnikatel nebo se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti), se řídí reklamačním řádem Prodávajícího (dále jen ,,reklamační řád,,), který je nedílnou součástí Smlouvy.
5. Práva z vadného plnění v případě, že Kupující není spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Délka záruky
5 let a její podmínky jsou stanoveny v servisní knížce k vozidlu. Záruční podmínky jsou součástí Smlouvy.
7. Kupující si je vědom skutečnosti, že předpokladem uznání reklamace je dodržení povinných garančních prohlídek ze strany Kupujícího a s nimi spojené údržby vozidla v termínech a za podmínek vyplývajících z obsahu záruky.

 

VII. NÁROKY PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY

 

1. Je-li Kupující v prodlení s převzetím vozidla a není-li jeho prodlení způsobeno okolnostmi na straně Prodávajícího, je Prodávající oprávněn účtovat obvyklé skladné za každý den prodlení, počínaje stanoveným dnem převzetí vozidla.
2. Je-li Kupující v prodlení s plněním jakýchkoli povinností vyplývajících ze Smlouvy po dobu delší než 30 dnů, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující splnění některé povinnosti výslovně odepře, nebo je-li s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem patrné, že Kupující povinnost nemůže splnit, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě.
3. V případě odstoupení od Smlouvy v důsledku prodlení Kupujícího má Prodávající nárok na náhradu vzniklé škody.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Podpisem Smlouvy Kupující bezvýhradně souhlasí s použitím a zpracováním jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě – , jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa a to pro účely související s obchody a službami Prodávajícího, pro účely plnění zákonných povinností Prodávajícího vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, pro vnitřní potřebu Prodávajícího k provádění analýz a vyhodnocování kvality služeb a produktů a spokojenosti klientů, a pro obchodní účely k zasílání aktuálních nabídek a informací o nových modelech. Tento souhlas Kupující uděluje na dobu, po kterou může Prodávající jako zpracovatel potřebovat osobní údaje k výše vymezeným účelům.

2. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Údaje budou zpracovávány prostřednictvím Prodávajícího. Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze k účelům uvedeným v článku VIII. odst. 1 VSP. Údaje o Kupujícím může Prodávající sdělovat třetím osobám pouze, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis. Prodávající není oprávněn osobní údaje Kupujícího prodat, předat či zpřístupnit třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Pokud Kupující zjistí, že při zpracování osobních údajů byla porušena jeho práva nebo zákon, může se domáhat příslušné nápravy.

 

IX. OSTATNÍ

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem připsání kupní ceny dle článku 3.1. VSP na účet Prodávajícího.

2. Prodávající se zavazuje registrovat vozidlo na oddělení dopravně správních agend u příslušného magistrátu nejpozději do 10ti dnů.

 

X. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

 

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného stroje, jeho obsluhou, a že s ním byla provedena zkušební jízda. Se stavem stroje, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla kupující souhlasí.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného stroje.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodli, že zápis kupujícího jako nového držitele do evidence dopravního inspektorátu a do technických průkazů zajistí Kupující.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu řádně přečetly a že odpovídá projevu jejich vůle, což stvrzují svým podpisem.

6. Veškerá oznámení, vyúčtování, výpovědi Smlouvy, odstoupení od Smlouvy či jiná sdělení podle Smlouvy vyžadují písemnou formu a musí být, není-li sjednán zvláštní způsob doručování, doručeny buď osobně, kurýrem nebo doporučenou poštou na adresu sídla nebo bydliště příslušné smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, nebo na jinou adresu, která byla způsobem dle tohoto odstavce sdělena smluvní stranou druhé smluvní straně. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani pátý den po jejím uložení, a to tímto pátým dnem.

 

 

XII. STAV STROJE/PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

 

Stav stroje:

bezvadný/nový motocykl

 

 

V Praze dne

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prodávající kupující